Ansambļa nodarbības un ar tām saistītie noteikumi.2023./2024.

TDA „ZELTA SIETIŅŠ” Kārtības rullis (iekšējās kārtības noteikumi)

I Vispārīgie noteikumi

1. TDA „Zelta Sietiņš” (turpmāk tekstā – Ansamblis) dejotājs ir ikviens bērns/jaunietis vecumā no 3 līdz 18 gadiem (saskaņojot ar Ansambļa vadību, iespējams turpināt dejot arī pēc 18 gadu vecuma), kurš vēlas dejot, ar pieredzi deju jomā un/vai ar stingru apņemšanos to apgūt un būt lielās dejotāju saimes pārstāvis.

2. Ansamblī ir 7 pamatgrupas un Studijas grupas. Pirms uzņemšanas Ansambļa pamatgrupās,  dejotājs sākotnējās dejas prasmes apgūst Ansambļa studiju grupās. Dejotāju sadalījumu grupās un pārcelšanu no vienas grupas uz citu nosaka Ansambļa vadītājs, ņemot vērā konkrētā dejotāja zināšanas, prasmes, un spējas, kā arī vecumu, lai dejotājs iekļautos attiecīgajā grupā.

3. Jaunie dejotāji  no studiju grupām Ansamblī  tiek uzņemti pēc koncerta un iesvētībām, ko rīko Ansambļa vecākās grupas dejotāji.

4. Visām Ansambļa grupām un studijas grupām nodarbības notiek divas reizes nedēļa pēc Ansambļa vadītāja noteikta regulārā mēģinājumu grafika. Ansambļa vadība ir tiesīga veikt izmaiņas nodarbību sarakstā, par to ziņojot attiecīgās Ansambļa grupas dejotājiem, atbildīgajam vecākam, publicējot informāciju www.tdazeltasietins mājas lapā.

5. Pirms koncertiem ir iespējami obligātie papildus mēģinājumi. Ja dejotājs nav bijis uz pēdējiem mēģinājumiem pirms koncerta, Ansambļa vadītājs lemj par dejotāja piedalīšanos koncertā. Ansambļa vadītājs arī nosaka dejotāju sastāvus dejām, viņa lēmums nav apspriežams.

6. Dejotāji piedalās Ansambļa koncertos un pasākumos atbilstoši savam vecumam un dejošanas iemaņu un prasmju līmenim.

7.Uzsākot katru jaunu mācību gadu, dejotājs apņemas Ansamblī nodejot pilnu attiecīgo sezonu.

8. Koncerti, mēģinājumi, kopējie pasākumi un notikumi, kur dejotājs piedalās un pārstāv Ansambli, var tikt fotografēti un/vai filmēti un šie materiāli var tikt izmantoti publicēšanai Ansambļa mājas lapā, arhīvā, Ansambļa aktivitātēs sociālajos mēdijos, prezentācijas materiālos, televīzijā vai drukātajos izdevumos.

9. Uzsākot katru jauno sezonu, ar Ansambļa Kārtības ruļļa noteikumiem tiek iepazīstināti visi jaunie dejotāji, aktualizēti dejotājiem un viņu vecākiem vai likumiskiem pārstāvjiem. Katra dejotāja vecāks vai likumiskais pārstāvis, vai pats dejotājs, ja viņš ir pilngadīga persona, ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies un apņemas ievērot Ansambļa Kārtības ruļļa noteikumus. Noteikumi ir visiem pieejami un publicēti www.tdazeltasietins mājas lapā.

10. Šie kārtības noteikumi ir obligāti un saistoši visiem TDA „Zelta Sietiņš” dejotājiem un viņu vecākiem, tos mainīt vai precizēt var tikai ar Ansambļa vadītāja lēmumu.

II Speciālie noteikumi

11. TDA „Zelta Sietiņš” dejotājs :

 • -regulāri apmeklē nodarbības;
 • -godprātīgi apgūst dejotprasmi;
 • -obligāti informē vecākus par nodarbību laiku, pasākumiem un kolektīva prasībām;
 • -piedalās koncertos un citos kolektīva pasākumos;
 • -precīzi pilda Ansambļa vadītāja un pedagogu norādījumus;
 • -pēc nepieciešamības, var  izteikt savus argumentētus  priekšlikumus un viedokli Ansambļa darba uzlabošanai;
 • -rūpējas par savu izskatu un veido savu stāju (ievēro personīgo higiēnu, apģērba kultūru);
 • -seko savai valodai, runā vienmēr pareizā literārā valodā, nelieto iesaukas, rupjus vārdus, izteicienus, palamas, nerunā žargonā, nelamājas, ir laipns un pieklājīgs. Neaizmirst lietot vārdus „atvainojiet”, „lūdzu”, „paldies”; pirmais vienmēr sveicina visus pieaugušos (pedagogus, citu dejotāju vecākus, VEF Kultūras pils (turpmāk – VEF) personālu, citus darbiniekus)
 • -izturas ar cieņu pret savu un citu īpašumu; uzvedas kārtīgi, nesagādā neērtības pārējiem (bez atļaujas neaiztiek citu lietas, negrūstas, ir saudzīgs pret inventāru, utml.); ir uzmanīgs un iejūtīgs pret apkārtējiem cilvēkiem, vajadzības gadījumā palīdz citiem.
 • -ārpus telpām saudzē apstādījumus, nemet zemē atkritumus, nespārda un nemētājas ar tiem vai citiem priekšmetiem; saudzē savu un citu veselību un dzīvību.
 • -ievēro aizliegumu izplatīt un lietot alkoholu, narkotikas un citas apreibinošas, toksiskas un psihotropas vielas,  alkoholiskos dzērienus, kā arī  nesmēķē un nenodarbojas ar azartspēlēm.
 • -precīzi ievēro drošības instrukcijas: Ansambļa Kārtības ruļļa noteikumus , VEF  Iekšējās kārtības noteikumus, ugunsdrošības, elektrodrošības, ceļu satiksmes noteikumus, uzvedību masu pasākumu laikā, telpu un tehnisko līdzekļu lietošanas noteikumus. Precīzi ievēro rīcības kārtību ārkārtas situācijas gadījumā.
 • -atbilstoši vecumam atbild par savu rīcību un pilnveido pašdisciplīnu.

 

12. Mēģinājumi

             -  dejotājs uz nodarbību ierodas ne vēlāk kā 10 minūtes pirms nodarbības sākuma, pārģērbjas vienmēr tīrā un izmazgātā Ansambļa mēģinājuma formas tērpā:

Pamatgrupās -  

Meitenēm – grupas krāsai atbilstošā triko, tumši zili svārki,  mati savākti „copē” vai atbilstoši pedagogu norādījumiem (ja ir matu šķipsnas, kas neturas copē, tās tiek saspraustas ar sprādzēm, lai netraucētu mēģinājumu procesam), vecākajās grupās - melni deju apavi (baleta čībiņas, jazz tipa zemie deju apavi bez biezās zoles vai pēc pedagogu norādījuma attiecīgas dejas apavi), melnas zeķītes, vai baltā krāsā jaunākajās  grupās.

Zēniem – grupas krāsai atbilstošā T-kreklā, tumši zili šorti, mati savākti (ja mati ir gari vai ir matu šķipsnas, kas „krīt” sejā, tās savāc ar sprādzēm vai matu gumiju) ,  melni deju apavi (jazz tipa zemie deju apavi bez biezās zoles vai pēc pedagogu norādījuma attiecīgas dejas apavi), melnas zeķītes.

Studijas grupās –

Meitenēm – baltas krāsas triko, gaiši zili svārki, baltas baleta čībiņas , baltas īsās zeķītes, mati savākti „copē”.

Zēniem – baltas krāsas T-kreklā, tumši zilos šortos, melnas čībiņas, baltas īsās zeķītes.

Ja dejotājam ir koncerts vai pasākums ārpus VEFa telpām vai atbilstoši zemai vides temperatūrai, neatņemama mēģinājuma formas tērpa sastāvdaļa ir Ansambļa siltā jaka (meitenēm dzeltena, zēniem tumši zila).

Pēc izvēles – pie formas tērpa izmantojamas universālās šallītes (dzelteni zilas), tumši zili legingi un lietus jakas.

 • Pārģērbušies, pamatgrupu dejotāji pirms mēģinājuma sapulcējas, aizslēdz ģērbtuvi un paši dodas uz norādīto nodarbību telpu, negaidot atbildīgā pedagoga uzaicinājumu.

Studiju grupu dejotāji pirms mēģinājuma sapulcējas un sagaida atbildīgo pedagogu, un pedagoga pavadībā dodas uz nodarbību telpu.

 • Nodarbības laikā neatstāj ģērbtuvē vērtīgus priekšmetus un naudu, dodoties uz nodarbību paņem mobilo telefonu izslēgtā veidā, naudas maciņu u.c. vērtīgas lietas uz nodarbības telpu, kur tos novieto telpas malā. Nodarbības laikā telefonu vai citas ierīces bez pedagoga atļaujas lietot nedrīkst.
 • Pēc izvēles Ansambļa pamatgrupās uz nodarbību var ņemt līdz savu personīgo pudeli ar ūdeni un sviedru dvielīti, ko lieto pēc vajadzības ar pedagogu saskaņotās nodarbības pauzēs.
 • Ģērbtuve nodarbības laikā ir aizslēgta, atslēga atrodas nodarbības telpā vai pie dežuranta.
 • Nodarbības laikā dejotājs izpilda visas pedagogu prasības un norādījumus un ar savu uzvedību netraucē pārējiem dejotājiem un pedagogiem, dejo ar pilnu atbildības sajūtu.
 • Par nodarbību kavējumiem dejotājs vai viņa vecāki obligāti un pēc iespējas laicīgi informē pedagogus.
 • Pirms un pēc mēģinājumiem, kā arī koncertos un citos pasākumos, vecāki vai likumiskie pārstāvji pieskata savus bērnus, ievēro klusumu un pieklājību.
 • Pēc mēģinājuma ģērbtuvēs aiz sevis savāc visas mantas, sakārto krēslus, savāc un izmet atkritumu tvertnē atkritumus, ja tādi ir. Gadījumā, ja tiek atrasta vai aizmirsta kāda manta ģērbtuvē, tā tiek nodota pēc piederības vai Ansambļa pedagogam, vai VEFa dežurantam pie apsardzes.

 

13. Vecāki:

- Uzsākot katru jaunu mācību gadu, apņemas nodrošināt sava bērna dalību Ansamblī, nodejojot pilnu attiecīgo sezonu, izņemot atsevišķus gadījumus (smaga saslimšana, pārcelšanās uz citu valsti) vai gadījumus, kas nav cilvēka gribas ietekmējami (nepārvaramas varas dēļ).

- Ir ieinteresēts un seko līdz dejotāja gaitām Ansamblī. Motivē dejotāju un apmeklē Ansambļa koncertus un citus pasākumus.

- Laicīgi informē pedagogus par dejotāja nodarbību kavējumiem.

- Nodarbību laikā ar savu klātbūtni bez vajadzības netraucē mēģinājumu norisi.

- Pirms un pēc mēģinājumiem, kā arī koncertos un citos pasākumos, pieskata savus bērnus, ievēro klusumu un pieklājību. Pēc pedagogu norādījuma vai lūguma, īpaši kopmēģinājumos, palīdz nodrošināt kārtību.

- Rūpējas par dejotāja mēģinājumu un koncertu tērpu kārtību un tīrību. Nodrošina dejotāju ar visu nepieciešamo.

- Pēc mēģinājuma ģērbtuves atstāj savāktas un sakārtotas.

 

14. Koncerti, pasākumi:

-  Dejotājs saudzīgi izturas pret Ansambļa tērpiem un deju atribūtiem:

   *pārvadā un pārnēsā tērpus īpašā tērpu maisā;

    *apavus ievieto atsevišķā maisiņā;

    *vainagus, cepures pārvadā un pārnēsā ievietotus speciālā cepuru kastē;

    *uz skatuves iziet sakārtotā, tīrā, izmazgātā un izgludinātā tērpā;

 • Koncertu laikā dejotājs nelieto rotaslietas (auskarus, gredzenus, ķēdītes utt.),  krāsainas nagu lakas, matu krāsas, kas neatbilst dabīgai matu krāsai.
 • Pēc koncerta nākamajā mēģinājumā, ja netiek ziņots atsevišķi, dejotājs nodod visus izsniegtos deju tērpus un atribūtus – tīrus un sakārtotus uz pakaramā.
 • Pēc nodejotas sezonas dejotājs pārbauda un nodod visus Ansambļa tērpus un atribūtus, ko atrod savās mājās.
 • Kamēr dejotājs ir ģērbies koncerta tērpā, stingri aizliegts dzert krāsainus dzērienus un ēst, apmeklēt kafejnīcas, kā arī sēdēt tērpā uz zemes un nodoties aktīvām nodarbēm, kas var sabojāt (nosmērēt vai saplēst) tērpu.
 •  Par pazaudētiem vai sabojātiem tērpiem un deju atribūtiem dejotājs vai viņa likumiskais pārstāvis ir pilnībā materiāli atbildīgs, t.i. atmaksā pilnu to vērtību vai arī pats iegādājas tērpu un atribūtus un nodod Ansambļa rīcībā.

 

15. Izbraukuma koncerti un pasākumi

   - dejotājs, atrodoties izbraucienos, ievēro visas sabiedrībā un Ansambļa pieņemtās kārtības, uzvedības un pieklājības normas, kā arī  konkrētā brauciena nosacījumus un noteikumus. Ar attiecīgiem noteikumiem dejotājs tiek iepazīstināts pirms brauciena.

- uz paredzēto izbraukuma pasākumu dejotājs ierodas tam sagatavojies – ņemot līdz uzstāšanās nepieciešamās mantas. Dejotājs ir atbildīgs par savām personīgajām mantām, kā arī koncerta tērpiem un atribūtiem, kas viņam ir izsniegti un konkrēto pasākumu.

- izbrauciena laikā dejotājiem ir aizliegts bez Ansambļa vadītāja vai atbildīgā pedagoga atļaujas pamest norises vietu.

 

16. Dejotāja atbildība

 • Katrs dejotājs atbild par savu uzvedību, drošību un kārtības noteikumu ievērošanu mēģinājumu laikā un visos pasākumos, kur piedalās ar Ansambli, Ansambļa organizētajos pasākumos
 • par šo noteikumu nepildīšanu, atkarībā no pārkāpuma rakstura un sistemātiskuma, dejotājs:

1.saņem mutisku aizrādījumu,

2.mutisku ziņojumu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem,

3.izslēgšanu no Ansambļa, ziņojot par pārkāpumu dejotāja izglītības iestādei.

 • par cita dejotāja īpašuma bojāšanu, Ansambļa tērpa vai atribūta bojāšanu vai nozaudēšanu, regulāro mēģinājumu un pasākuma vietas, kur piedalās Ansamblis aprīkojuma vai telpu bojāšanu, vainīgais dejotājs un viņa vecāki ir pilnā mērā materiāli atbildīgi par radītajiem zaudējumiem.

 

 

 

TDA „Zelta sietiņš” mākslinieciskā vadītāja

Baiba Šteina

2023.gada 1. septembrī

Seko mums Facebook:

“Zelta sietiņš” čivina:

“Zelta Sietiņš” kontakti

+371 67553883
+371 29495751


zeltasietins@inbox.lv

Zemitāna laukums 10-5, Rīga, LV 1006, Latvija

VEF Kultūras pils, Ropažu iela 1, Rīga, LV 1039, Latvija